Search

Cooperation

Business meetings


Group headquarters contact: Wang Dong Tel: 17802469666
Liaoning region contact: Sun Yufeng Tel: 18602483123
Dalian Contact: Hu Bin Tel: 13804915373
North China Contact: Yang Peifeng Tel: 18809890068 
Jilin region contact: Lin Songshan Tel: 18641223345